تبلیغات
بدو بیا تو - توی زندگی هر آدمی..


ﺗـــــــــﻮﯼ ﺯِﻧـــــــﺪِﮔﯽ ﻫـَـﺮ ﺁﺩَﻣـــﯽ ﯾــِﻪ ﻧَﻔَـــــﺮ ﻫَﺴــﺖ ﮐــِــﻪ …

ﻫﯿﭽـــﻮَﻗــــﺖ ! ! !

ﻫﯿﭽـــﻮَﻗــــﺖ ! ! !

ﻫﯿﭽـــﻮَﻗــــﺖ ! ! !

ﻓَﺮﺍﻣــــــــﻮﺵ ﻧِﻤﯿﺸـِــــه …

ﯾــــِـﻪ ﻧَﻔــَـﺮ ﮐِـــﻪ ﺍَﺯ ﻫَﻤِــﻪ ﯼِ ﺩُﻧﯿــــﺎ ﺑﯿﺸﺘـَـــﺮ ﺩﻭﺳﺘـِــﺶ ﺩﺍﺭﯼ …

یــِـــﻪ ﻣُﺨﺎﻃــَــﺐِ ﺧــــــﺎﺹ ﮐــِــــﻪ ﻫَﺮ ﭼِﻘَــــﺪﺭ ﻫــَـــــﻢ

ﺑـــــُـﺰُﺭﮒ ﺑـــــــﺎﺷـــﯽ ﺩَﺭ ﻣُﻘــــﺎﺑــِــــﻞ ﺍﻭﻥ ﺧُﻮﺩِﺗــــﻮ ﮐﻮﭼــــﯿﮏ ﻣﯿــــﺪﻭنی …

یِکى کِه بودَنِش جُبرانِ هَمِه ” نَبودَناىِ ” دُنیاست …

اونیکِه فَقَط یِه لَحظِه … یِه ثانیِه … یِه نَفَس اَز عَطرِش ، دیوونت می کنه …


[ پنجشنبه 15 بهمن 1394 ] [ 02:33 ب.ظ ] [ H.M S.N ]

[ بوسه() ]